• Chris Kohrs

  • Court Clerk
  • phone icon (518) 239-8260
  • fax icon (518) 239-6389
  • email icon Email
  • Court Clerk Hours

  • Monday & Tuesday
  • 10am - 2pm